Logoped

Individualni rad sa logopedom podrazumijeva stardandizovanu logopedsku dijagnostiku i opservaciju djeteta, na osnovu čega se određuje plan i program govorno – jezičkih vježbi. Razigran i topao pristup, zanimljiv i djeci privlačan radni materijal omogućavaju da dijete sa lakoćom prihvati logopedske vježbe. Postoji intenzivna saradnja između logopeda i roditelja, što značajno utiče na dužinu i ishod logopedskog rada.

Logopedske vježbe traju duži period vremena, od par mjeseci do nekoliko godina, zavisno od toga šta je u osnovi govorno – jezičkog odstupanja u razvoju. Tokom tog perioda dijete razvija pravilnu artikulaciju i dikciju, razvija rječnik, rečenicu i sposobnosti dijaloga i samostalnog izražavanja. Dijete razvija samopouzdanje i stiče komunikacijske vještine u skladu sa svojim kalendarskim uzrastom.

Govorne radionice sadrže različite, ciljano usmjerene aktivnosti:

1. Individualni pristup

2. Vježbe logomotorike

3. Vježbe artikulacije i dikcije

4. Vježbe za jezički razvoj

5. Art terapija

6. Reedukacija psihomotorike

7. Edukacija roditelja